Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOOWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Atelierlazuli.nl en op alle aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Atelierlazuli.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.4 Atelierlazuli.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.5 Voor het gebruik van de internetsite van Atelierlazuli.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Atelierlazuli.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 Atelierlazuli.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Bestellingen kun je plaatsen via de website. Nadat je bestelling is geplaatst ontvang je een automatische orderbevestiging met factuur en betalingsgegevens. Mocht je deze niet ontvangen of kan je deze niet lezen, verzoeken wij je een e-mail te sturen naar lazuli.atelier@gmail.com.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mail adres. De klant en Atelierlazuli.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Atelierlazuli.nl gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Atelierlazuli.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1 Alle door Atelierlazuli.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, inclusief omzetbelasting maar exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Er is geen minimum bestelbedrag van kracht.
3.2 De verzendkosten zijn conform de tarieven van Post NL voor aangetekende verzending. Deze kosten zijn incl. BTW en zijn voor rekening van koper.
Bij bestellingen vanuit het buitenland kunnen afwijkende tarieven gelden. Het systeem geeft bij een bestelling vanuit het buitenland een indicatie van de verzendkosten. De klant ontvangt nadat de bestelling is geplaatst een nieuwe orderbevestiging van Atelierlazuli.nl met daarin de juiste verzendkosten. Deze verzendkosten zijn volgens de tarieven van Post NL aantekenend verzenden naar het desbetreffende land. Voor bestellingen vanuit het buitenland dient de klant daarom voor ‘bankoverschrijving’ te kiezen als betaalwijze.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.4 Bij bestellingen via de internetsite dient vooraf te worden betaald.
De Klant maakt het verschuldigde bedrag, inclusief verzendkosten over op ons bankrekeningnummer zoals aangegeven op de factuur en o.v.v. het desbetreffende factuurnummer. De Klant kan ook via iDeal betalen.
Zodra de betaling binnen is wordt uw bestelling zo spoedig mogelijk verzonden.
U ontvangt van ons nog een aparte e-mail zodra uw bestelling daadwerkelijk is verzonden.
Mochten wij na 10 dagen geen betaling hebben ontvangen, dan sturen wij u een betalingsherinnering. Hebben we dan na 5 dagen nog geen betaling ontvangen, dan wordt uw bestelling geannuleerd.
3.5 De bestelling afhalen in Hoofddorp is ook mogelijk na het maken van een afspraak, dit kan per telefoon of per e-mail. De Klant ontvangt in dit geval een nieuwe factuur zonder verzendkosten. De Klant kiest dan als betaalwijze ‘bankoverschrijving’.

Artikel 4 Levering
4.1 Atelierlazuli.nl heeft de meeste artikelen op voorraad, mits anders aangegeven.
Wij versturen de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling.
De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel al betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.
4.3 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4 Zoek raken van bestellingen; Atelierlazulli.nl is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen en geleden schade hierdoor kan niet verhaald worden op Atelierlazuli.nl
4.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
4.6 Atelierlazuli.nl is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door Post NL.

Artikel 5 Garantie handgemaakte voorwerpen
5.1 Als er binnen 3 maanden na aankoop van uw door Atelier Lazuli.nl handgemaakte voorwerp onverhoopt iets kapot gaat bij normaal gebruik van uw voorwerp, dan kunt u contact opnemen met Atelierlazuli.nl. Indien mogelijk zal uw krachtvoorwerp dan gerepareerd worden. U kunt uw mail sturen naar: lazuli.atelier@gmail.com.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van producten gaat pas over, als de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Atellierlazuli.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Atelierlazuli.nl zijn voor rekening van de klant en moeten aangetekend en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden. Retourzending kan pas na melding via e-mail aan Atelierlazuli.nl en goedkeuring door hen.

Artikel 7 Ruilen en herroepingsrecht
7.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Atelierlazuli.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Atelierlazuli.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Atelierlazuli.nl te retourneren met uitzondering van op bestelling gemaakte of aangepast producten. Retourzendingen dienen compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn.
7.4 Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Atelierlazuli.nl zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen (na ontvangst van de goederen) van het door de klant aan Atelierlazuli.nl betaalde, onder aftrek van de verzendkosten.
7.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.
7.6 De retour gezonden artikelen dienen uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen en onbeschadigd in originele verpakking, degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd (indien niet aangetekend verstuurd, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor zoek geraakte post stukken!) te worden teruggestuurd, vergezeld van (een kopie van) de factuur.
7.7 Bovenstaand artikel "Ruilen en herroepingsrecht" is alleen van toepassing op internetbestelling.
Artikelen die worden gekocht tijdens een bezoek op beurzen, festivals, braderieën of na bezoek aan vestigingsadres vallen niet onder het betreffende artikel.
7.8 Als een artikel retour wordt gezonden willen wij u verzoeken direct een mail te sturen naar lazuli.atelier@gmail.com
7.9 Indien er een geschil is kan dit worden voorgelegd aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
8.1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk van persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. op verzoek (hand)gemaakte en beschilderde artikelen;
e. op verzoek aangepaste artikelen;
f. op verzoek van klant (extra) bestelde artikelen.
g. op verzoek van klant bestelde artikelen die normaliter niet binnen het assortiment van Atelierlazuli.nl vallen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Atelierlazuli.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Atelierlazuli.nl.
Atelierzaluli.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
9.2 Indien Atelierlazuli.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
9.3 Het is mogelijk dat Atelierlazuli.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Atelierlazuli.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 10 Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Atelierlazuli.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
10.3 Daar Atelielazuli.nl regelmatig op beurzen staat, is het mogelijk dat uw artikel onverhoopt niet meer beschikbaar is door verkoop tijdens de beurs. Atelierlazuli.nl zal er echter zorg voor dragen de tijdens beurzen en festivals verkochte artikelen zo snel mogelijk van de webshop te halen.  

Artikel 11 Intellectueel eigendom
11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Atelierlazuli.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
11.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Atelierlazuli.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 12 Persoonsgegevens
12.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Atelierlazuli.nl vertrouwelijk behandeld.
12.2 Atelierlazuli.nl.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
12.3 Atelierlazuli.nl verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 13 Diversen
13.1 Atelierlazuli.nl is gevestigd te Hoofddorp, Ommerbos 72, 2134 KE (dit is geen bezoekadres) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34391506. Het BTW-identificatienummer is NL002077435B05. Atelierlazuli.nl is niet BTW plichtig.
13.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan e-mailadres lazuli.atelier@gmail.com.
13.3 Wanneer door Atelierlazuli.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Atelierlazuli.nl deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

ALGEMENE VOOWAARDEN
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Atelierlazuli.nl en op alle aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Atelierlazuli.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.4 Atelierlazuli.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.5 Voor het gebruik van de internetsite van Atelierlazuli.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Atelierlazuli.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 Atelierlazuli.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Bestellingen kun je plaatsen via de website. Nadat je bestelling is geplaatst ontvang je een automatische orderbevestiging met factuur en betalingsgegevens. Mocht je deze niet ontvangen of kan je deze niet lezen, verzoeken wij je een e-mail te sturen naar lazuli.atelier@gmail.com.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mail adres. De klant en Atelierlazuli.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Atelierlazuli.nl gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Atelierlazuli.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1 Alle door Atelierlazuli.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, inclusief omzetbelasting maar exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Er is geen minimum bestelbedrag van kracht.
3.2 De verzendkosten zijn conform de tarieven van Post NL voor aangetekende verzending. Deze kosten zijn incl. BTW en zijn voor rekening van koper.
Bij bestellingen vanuit het buitenland kunnen afwijkende tarieven gelden. Het systeem geeft bij een bestelling vanuit het buitenland een indicatie van de verzendkosten. De klant ontvangt nadat de bestelling is geplaatst een nieuwe orderbevestiging van Atelierlazuli.nl met daarin de juiste verzendkosten. Deze verzendkosten zijn volgens de tarieven van Post NL aantekenend verzenden naar het desbetreffende land. Voor bestellingen vanuit het buitenland dient de klant daarom voor ‘bankoverschrijving’ te kiezen als betaalwijze.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.4 Bij bestellingen via de internetsite dient vooraf te worden betaald.
De Klant maakt het verschuldigde bedrag, inclusief verzendkosten over op ons bankrekeningnummer zoals aangegeven op de factuur en o.v.v. het desbetreffende factuurnummer. De Klant kan ook via iDeal betalen.
Zodra de betaling binnen is wordt uw bestelling zo spoedig mogelijk verzonden.
U ontvangt van ons nog een aparte e-mail zodra uw bestelling daadwerkelijk is verzonden.
Mochten wij na 10 dagen geen betaling hebben ontvangen, dan sturen wij u een betalingsherinnering. Hebben we dan na 5 dagen nog geen betaling ontvangen, dan wordt uw bestelling geannuleerd.
3.5 De bestelling afhalen in Hoofddorp is ook mogelijk na het maken van een afspraak, dit kan per telefoon of per e-mail. De Klant ontvangt in dit geval een nieuwe factuur zonder verzendkosten. De Klant kiest dan als betaalwijze ‘bankoverschrijving’.

Artikel 4 Levering
4.1 Atelierlazuli.nl heeft de meeste artikelen op voorraad, mits anders aangegeven.
Wij versturen de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling.
De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel al betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.
4.3 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4 Zoek raken van bestellingen; Atelierlazulli.nl is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen en geleden schade hierdoor kan niet verhaald worden op Atelierlazuli.nl
4.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
4.6 Atelierlazuli.nl is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door Post NL.
Artikel 5 Garantie handgemaakte voorwerpen
5.1 Als er binnen 3 maanden na aankoop van uw door Atelier Lazuli.nl handgemaakte voorwerp onverhoopt iets kapot gaat bij normaal gebruik van uw voorwerp, dan kunt u contact opnemen met Atelierlazuli.nl. Indien mogelijk zal uw krachtvoorwerp dan gerepareerd worden. U kunt uw mail sturen naar: lazuli.atelier@gmail.com.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van producten gaat pas over, als de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Atellierlazuli.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Atelierlazuli.nl zijn voor rekening van de klant en moeten aangetekend en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden. Retourzending kan pas na melding via e-mail aan Atelierlazuli.nl en goedkeuring door hen.

Artikel 7 Ruilen en herroepingsrecht
7.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Atelierlazuli.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Atelierlazuli.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Atelierlazuli.nl te retourneren met uitzondering van op bestelling gemaakte of aangepast producten. Retourzendingen dienen compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn.
7.4 Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Atelierlazuli.nl zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen (na ontvangst van de goederen) van het door de klant aan Atelierlazuli.nl betaalde, onder aftrek van de verzendkosten.
7.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.
7.6 De retour gezonden artikelen dienen uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen en onbeschadigd in originele verpakking, degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd (indien niet aangetekend verstuurd, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor zoek geraakte post stukken!) te worden teruggestuurd, vergezeld van (een kopie van) de factuur.
7.7 Bovenstaand artikel "Ruilen en herroepingsrecht" is alleen van toepassing op internetbestelling.
Artikelen die worden gekocht tijdens een bezoek op beurzen, festivals, braderieën of na bezoek aan vestigingsadres vallen niet onder het betreffende artikel.
7.8 Als een artikel retour wordt gezonden willen wij u verzoeken direct een mail te sturen naar lazuli.atelier@gmail.com
7.9 Indien er een geschil is kan dit worden voorgelegd aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
8.1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk van persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. op verzoek (hand)gemaakte en beschilderde artikelen;
e. op verzoek aangepaste artikelen;
f. op verzoek van klant (extra) bestelde artikelen.
g. op verzoek van klant bestelde artikelen die normaliter niet binnen het assortiment van Atelierlazuli.nl vallen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Atelierlazuli.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Atelierlazuli.nl.
Atelierzaluli.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
9.2 Indien Atelierlazuli.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
9.3 Het is mogelijk dat Atelierlazuli.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Atelierlazuli.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 10 Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Atelierlazuli.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
10.3 Daar Atelielazuli.nl regelmatig op beurzen staat, is het mogelijk dat uw artikel onverhoopt niet meer beschikbaar is door verkoop tijdens de beurs. Atelierlazuli.nl zal er echter zorg voor dragen de tijdens beurzen en festivals verkochte artikelen zo snel mogelijk van de webshop te halen.
Artikel 11 Intellectueel eigendom
11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Atelierlazuli.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
11.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Atelierlazuli.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 12 Persoonsgegevens
12.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Atelierlazuli.nl vertrouwelijk behandeld.
12.2 Atelierlazuli.nl.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
12.3 Atelierlazuli.nl verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 13 Diversen
13.1 Atelierlazuli.nl is gevestigd te Hoofddorp, Ommerbos 72, 2134 KE (dit is geen bezoekadres) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34391506. Het BTW-identificatienummer is NL002077435B05. Atelierlazuli.nl is niet BTW plichtig.
13.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan e-mailadres lazuli.atelier@gmail.com.
13.3 Wanneer door Atelierlazuli.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Atelierlazuli.nl deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 ATELIER LAZULI | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel